Ambroziewicz Maciej, Odpowiedzi na pytania ze szkolenia on-line: Badanie środowiska pracy w branży energetycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzi na pytania ze szkolenia on-line: Badanie środowiska pracy w branży energetycznej

1. Przepisy bhp nakazują pracodawcy wykonywanie we własnym zakresie pomiarów ciągłych stężenia czynnika, dla którego została ustalona wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego, za pomocą urządzeń lub z uwzględnieniem procedur spełniających wymagania określone w Polskiej Normie. O jaką normę chodzi?

W myśl § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – dalej r.b.p. – w przypadku występowania szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego, dla którego została ustalona wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego (NDSP), określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – pracodawca wykonuje we własnym zakresie pomiary ciągłe stężenia tego czynnika za pomocą urządzeń lub z uwzględnieniem procedur spełniających wymagania określone w Polskiej Normie. Zgodnie z legendą do powyższego przepisu zawartą w powyższym rozporządzeniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX