Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - zakres przedmiotowy instytucji - OpenLEX

Mzyk Eugeniusz, Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - zakres przedmiotowy instytucji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualny
Autor:

Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - zakres przedmiotowy instytucji

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. – statuuje generalną zasadę, według której Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą sprzedawać swoje nieruchomości lub oddawać je w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym, o czym stanowi art. 28 w zw. z art. 37 ust. 1 u.g.n. Jednocześnie ustawa dopuszcza tryb bezprzetargowy w sytuacjach określonych w art. 37 ust. 2 u.g.n., a ponadto możliwość zwolnienia od obowiązku przeprowadzenia przetargu stosownie do przepisów art. 37 ust. 3 i 4 oraz 5 u.g.n.

W komentarzu praktycznym wyjaśniono, jak należy rozumieć pojęcie zbycia nieruchomości, oraz przeanalizowano katalog przypadków dopuszczalności oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez przetargu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX