Wojtczak Bogusława, Ocena pracy nauczyciela - po zmianach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Ocena pracy nauczyciela - po zmianach

Od 1.09.2022 r. modyfikacji ulegają zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela, w szczególności powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym oraz określenie przez prawodawcę kryteriów oceny. Zmiany w przeprowadzaniu oceny pracy są między innymi konsekwencją zmian w awansie zawodowym nauczycieli, stąd w niniejszym opracowaniu konieczne jest nawiązanie do awansu zawodowego przebiegającego według nowych przepisów. Ocenie pracy podlegają nauczyciele zatrudnieni w placówkach, przedszkolach, szkołach publicznych i ich odpowiednikach niepublicznych oraz niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych.

Niniejsza publikacja zawiera informacje odnoszące się do oceny pracy nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.09.2022 r. wprowadzonych ustawą z 5.08.2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz zmian wprowadzonych od 6.09.2023 ustawą z 28.07.2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1672).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX