Biernat Jakub, Nazwisko w firmie (nazwie) spółki kapitałowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nazwisko w firmie (nazwie) spółki kapitałowej

Spółki kapitałowe są osobami prawnymi (zob. art. 12 zdanie pierwsze ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych – dalej k.s.h.) . Niezależnie od stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych znajduje do nich zastosowanie uregulowanie, zgodnie z którym firmą osoby prawnej jest jej nazwa (art. 435 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c.), oraz uregulowanie, zgodnie z którym firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie (art. 435 § 2 in principio k.c.). Przywołane przepisy wskazują elementy obligatoryjne firmy każdej osoby prawnej: 1) nazwę osoby prawnej, stanowiącą kluczowy element, korpus firmy; 2) określenie formy organizacyjnej osoby prawnej. Oprócz tego firma osoby prawnej może zawierać inne elementy (zob. art. 435 § 2 in fine k.c.). Nakazuje to postawić pytanie o objęcie firmą (ściślej – nazwą) spółki kapitałowej nazwiska osoby fizycznej. Pytanie tym donioślejsze, że wskazana kwestia jest przedmiotem szczególnego unormowania zawartego w art. 435 § 3 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX