CIC Kancelaria, Morskie budowle hydrotechniczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 15 lipca 2016 r.
Autor:

Morskie budowle hydrotechniczne

Zagadnienia związane z budowlami hydrotechnicznymi regulowane są w obowiązujących przepisach przez szereg aktów prawnych. Do morskich budowli hydrotechnicznych zastosowanie znajdują wymogi ogólne dotyczące budowli jako obiektów budowlanych, zawarte w ustawie – Prawo budowlane, ale także z ustawy – Prawo wodne oraz rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Z wymaganiami tymi korespondują w końcu uregulowania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych. W niniejszym opracowaniu zostały omówione wszystkie powyższe uregulowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX