Golat Rafał, Mapy do celów projektowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Mapy do celów projektowych

Problematyka map do celów projektowych to zagadnienie z pogranicza Prawa budowlanego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego, gdyż korzystanie z tych map jest wymogiem związanym z procesem inwestycyjno-budowlanym, regulowanym przez Prawo budowlane, natomiast unormowaniem podstawowym dla map, także istotnych dla praktyki budowlanej, jest Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z powyższym dla omówienia map do celów projektowych niezbędna jest analiza dwóch powyższych ustaw oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń wykonawczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX