Różycki Karol, Jednostki organizacyjne gminy jako odrębni podatnicy VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jednostki organizacyjne gminy jako odrębni podatnicy VAT

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g. - gmina została zdefiniowana jako wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 u.s.g., gmina posiada osobowość prawną, a zadania publiczne wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W celu wykonywania zadań gmina, na mocy art. 9 ust. 1 u.s.g., może m.in. tworzyć jednostki organizacyjne. Często problemem jest, czy podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - jest gminna jednostka organizacyjna, czy też sama gmina. w niniejszym komentarzu autor analizuje tę problematykę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX