Kohutek Konrad, Bilans jednostkowy i skonsolidowany jako dokumenty konieczne dla ustalenia lub wykluczenia stanu niewypłacalności banku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 9 października 2016 r.
Autor:

Bilans jednostkowy i skonsolidowany jako dokumenty konieczne dla ustalenia lub wykluczenia stanu niewypłacalności banku

Bank jako jednostka dominująca zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz jeżeli ma siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek sporządzania także rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, obejmujących dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na to, w jakim państwie znajduje się ich siedziba, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego wymaga więc dokonania konsolidacji danych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych. Konsolidację stanowi łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX