Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz - OpenLEX

du Vall Michał, Nowińska Ewa, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Pozostałe
Opublikowano: LexisNexis 2013
Autorzy:
Rodzaj: komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Wykaz skrótów

Akty prawne

d.p.p.m.
– ustawa z 12 listopada 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm. - akt uchylony)
dyrektywa 2005/29/WE
– dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (Dz.Urz. UE 2005 L 149/22)
k.c.
– ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
k.k.
– ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
Konstytucja RP
– ustawa z 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.)
Konwencja paryska
– Konwencjaparyska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. zmieniona w...