Zwolnienia grupowe - wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - ochrona przed wypowiedzeniem. Glosa do wyroku SN z dnia 14... - OpenLEX

Mitrus Leszek, Zwolnienia grupowe - wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - ochrona przed wypowiedzeniem. Glosa do wyroku SN z dnia 14 lutego 2012 r., II PK 137/11

Glosy
Opublikowano: OSP 2013/11/114
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Zwolnienia grupowe - wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - ochrona przed wypowiedzeniem. Glosa do wyroku SN z dnia 14 lutego 2012 r., II PK 137/11

Orzeczenie będące przedmiotem niniejszej glosy dotyczy ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie terminowych umów o pracę w przypadku dokonywania zwolnień grupowych. SN zajął się problematyką roszczeń pracowniczych w razie wadliwego rozwiązania terminowej umowy o pracę przez podmiot zatrudniający. Przedmiotem wykładni była ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz dyrektywa Rady nr 98/59 z 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych . Na tle zaistniałego stanu faktycznego SN dokonał szerszej analizy efektywności polskich przepisów dotyczących zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników. Głównym problemem glosowanego rozstrzygnięcia jest potencjalne pozbawienie skutecznej ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych. SN stanął na słusznym moim zdaniem stanowisku, że wyłączenie umów terminowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX