Poździk Rafał, Zwiększenie kwoty korekty finansowej po zakończeniu kontroli projektu przez instytucję zarządzającą. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 marca 2018 r., II GSK 3602/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/5/55
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Zwiększenie kwoty korekty finansowej po zakończeniu kontroli projektu przez instytucję zarządzającą. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 marca 2018 r., II GSK 3602/17

Słowa kluczowe: zwrot dofinansowania ze środków budżetowych Unii Europejskiej, dobrowolny zwrot środków przez beneficjenta, dopuszczalność wszczęcia przez instytucję zarządzającą postępowania administracyjnego w celu określenia wyższej kwoty dofinansowania do zwrotu

W uzasadnieniu glosowanego orzeczenia przyjęto, że fakt dokonania zwrotu korekty finansowej w wysokości pierwotnie ustalonej przez instytucję zarządzającą w informacji pokontrolnej w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością , wyłącza możliwość wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania, w sytuacji gdy późniejszy audyt dotyczy tego samego stanu faktycznego, czyli tej samej nieprawidłowości. Tak sformułowana teza w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) budzi zastrzeżenia, w szczególności biorąc pod uwagę rolę, jaką przepisy unijne przyznają instytucji audytowej. Jednocześnie pozostaje otwarta kwestia ochrony uzasadnionych oczekiwań beneficjentów, którzy – działając w zaufaniu do ustaleń kontroli...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX