Brzeziński Bogumił, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech, Znaczenie prawa zagranicznego przy ocenie kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.07.2022 r., II FSK 2977/19

Glosy
Opublikowano: PP 2023/1/6-13
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Znaczenie prawa zagranicznego przy ocenie kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.07.2022 r., II FSK 2977/19

„1. Konsekwencje podatkowe zaistniałych zdarzeń związanych z dokonaniem wpłaty na kapitał rezerwowy spółki A. GmbH, bez objęcia w niej udziałów, dotyczą skarżącej jako polskiej spółki prawa handlowego i powinny być uwzględnione w jej rozliczeniu podatkowym w świetle polskich regulacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Zastosowanie poprzez analogię innych instytucji i odniesienie ich do przepisów prawa niemieckiego przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy w sferze prawa podatkowego nie może mieć miejsca.

2. Nie ma także podstaw prawnych, które nakładałyby na polskie organy podatkowe obowiązek uwzględniania w niniejszej sprawie ustawodawstwa państwa niemieckiego. Wobec powyższego oczekiwanie strony powołania biegłego z zakresu prawa obcego uznać należy za niezasadne. Spółka wyjaśniła, że sporna instytucja polega na dokonaniu dobrowolnej wpłaty przez udziałowca na kapitał rezerwowy spółki bez objęcia dodatkowych udziałów w tym podmiocie. Skoro instytucja ta nie ma swojego odpowiednika w polskim prawie spółek handlowych, to próba odwołania się do instytucji, nawet najbardziej zbliżonej w polskim prawie handlowym do tej uregulowanej w prawie innego państwa, nie może mieć zastosowania”. (tezy rozstrzygnięcia)

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX