Sieradzka Małgorzata, Zmowa przetargowa. Glosa do wyroku TS z dnia 8 lutego 2018 r., C-144/17

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Zmowa przetargowa. Glosa do wyroku TS z dnia 8 lutego 2018 r., C-144/17

1.Uwagi ogólne

Glosowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczy problematyki zmów przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Trybunał Sprawiedliwości w wydanym orzeczeniu stwierdził, że zasady przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców wyartykułowane w art. 49 i art. 56 TFUE oraz przewidziane w art. 2dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE L 134, s. 114) - dalej dyrektywa 2004/18 - należy interpretować w ten sposób, iż nie sprzeciwiają się one uregulowaniu państwa członkowskiego, które nie pozwala na automatyczne wykluczenie z postępowania dwóch podmiotów powiązanych („syndykatów” Lloyd’s of London). Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy każda ze złożonych przez nie ofert została podpisana przez ogólnego przedstawiciela Lloyd’s of London na to państwo członkowskie. Istotne znaczenie ma podkreślenie przez Trybunał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX