Postulski Kazimierz, Zmiana obowiązków probacyjnych. Glosa do postanowienia SN z dnia 19 listopada 2015 r., IV KK 342/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Zmiana obowiązków probacyjnych. Glosa do postanowienia SN z dnia 19 listopada 2015 r., IV KK 342/15

1. Zmiana obowiązków probacyjnych może nastąpić tylko wyjątkowo (art. 74 § 2 k.k.) i nie obejmuje obowiązku orzeczonego na podstawie art. 72 § 2 k.k.

2. W sytuacji gdy pokrzywdzony dokonał cesji przysługujących mu roszczeń wynikających z przestępstwa na rzecz innej osoby, wykonanie obowiązku probacyjnego naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego staje się bezprzedmiotowe, a brak zaspokojenia osoby, która nabyła w drodze cesji prawa majątkowe przysługujące pierwotnie pokrzywdzonemu, nie może być uznany za niewykonanie obowiązku probacyjnego w rozumieniu art. 75 § 2 k.k. W konsekwencji w sytuacji gdy doszło do cesji wierzytelności na rzecz innego podmiotu, nawet pomimo niewykonania przez skazanego nałożonego nań obowiązku naprawienia szkody, nie było jednak dopuszczalne zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX