Wróbel Izabela, Zezwolenie na pobyt obywatela państwa trzeciego w celu odbywania studiów. Glosa do wyroku TS z dnia 10 września 2014 r., C-491/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Zezwolenie na pobyt obywatela państwa trzeciego w celu odbywania studiów. Glosa do wyroku TS z dnia 10 września 2014 r., C-491/13

1.Wstęp

Aktem określającym na poziomie Unii Europejskiej (dalej jako UE) warunki przyjmowania obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich na okres przekraczający trzy miesiące w celu odbywania studiów oraz zasady dotyczące procedur przyjmowania obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich w tym celu jest dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz. Urz. UE L z 23.12.2004, s. 12) – dalej jako dyrektywa 2004/114/WE. Warunki ogólne i szczególne przyjmowania studentów oraz zasady wydawania dokumentu pobytowego studentom zostały uregulowane odpowiednio w art. 6, art. 7 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 2004/114/WE. Wykładni tych przepisów dotyczy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej jako TS) z dnia 10 września 2014 r. w sprawie C-491/13Mohamed Ali Ben Alaya v. Bundesrepublik Deutschland...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX