Staniszewska Lucyna, Zastosowanie instytucji odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej do deliktu usunięcia drzew przed upływem terminu do złożenia sprzeciwu, tj. wystąpienia aktywnej milczącej zgody. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2020 r., II OSK 1111/20

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/7-8/70
Autor:
Rodzaj: glosa

Zastosowanie instytucji odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej do deliktu usunięcia drzew przed upływem terminu do złożenia sprzeciwu, tj. wystąpienia aktywnej milczącej zgody. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2020 r., II OSK 1111/20

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, administracyjne kary pieniężne, sankcje administracyjne, obowiązek informacyjny, odstąpienie od nałożenia kary, miarkowanie kary, ochrona przyrody, ochrona środowiska, usunięcie drzew, sprzeciw

1. W glosowanym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), uznając sprawę za dostatecznie wyjaśnioną na podstawie art. 188 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł o uchyleniu wyroku Sądu pierwszej instancji i na podstawie art. 151p.p.s.a. o oddaleniu skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Prezydent Miasta Rzeszowa o wymierzeniu na osobę fizyczną administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 54.084,20 zł za usunięcie 25 sztuk drzew – opisanych szczegółowo w rozstrzygnięciu decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność zarzutów skarżącego SKO. Skarżący organ podniósł zarówno naruszenia prawa materialnego, jak i procesowego, w stopniu, który mógł mieć wpływ na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX