Wesołowska Agnieszka, Zasady stosowania zwolnienia w VAT przewidzianego dla eksportu. Glosa do wyroku TS z dnia 16 września 2004 r., C-382/02

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Zasady stosowania zwolnienia w VAT przewidzianego dla eksportu. Glosa do wyroku TS z dnia 16 września 2004 r., C-382/02

1.Wprowadzenie

Na gruncie wspólnotowego prawa podatkowego istnieje wiele przepisów odnoszących się swoim zakresem do zwolnień podatkowych. Pomimo że z pozoru ich charakter może wydawać się być tożsamy, to jednak w praktyce normy odnoszące się do zwolnień podatkowych mają bardzo różny charakter. W rozdziałach 6-9 tytułu IX dyrektywy 112 prawodawca wspólnotowy zawarł normy związane ze zwolnieniem od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług związanych z towarami, których miejscem przeznaczenia jest państwo nienależące do Wspólnoty (tj. transakcje odnoszące się do wywozu towarów poza Wspólnotę, transakcje zrównane z nimi oraz transport międzynarodowy obejmujący ruch morski i lotniczy, z wyjątkiem dostawy złota dla banków centralnych). Jak się podkreśla , regulacje wynikające z przepisów tytułu IX określa się wspólnie mianem zwolnień od podatku. Jednak charakter zwolnień nie jest jednakowy. Na podstawie przepisów tytułu Xdyrektywy 112 należy bowiem stwierdzić, iż system podatku VAT przewiduje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX