Sieradzka Małgorzata, Zasady badania rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Glosa do wyroku KIO z dnia 18 marca 2015 r., KIO/UZP 439/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Zasady badania rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Glosa do wyroku KIO z dnia 18 marca 2015 r., KIO/UZP 439/15

1.Uwagi ogólne

Glosowany wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy zasad badania rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – dalej p.z.p. – ukazuje, iż kluczowe znaczenie dla ustalenia przez zamawiającego rażąco niskiej ceny oferty mają wyjaśnienia wykonawcy. Z uwagi na ustawową regulację postępowania wyjaśniającego obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie dowodów potwierdzających, że cena oferty nie jest rażąco niska. Wyrok ma istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście nowelizacji przepisów prawa zamówień publicznych (ustawaz dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232)) dotyczących zasad badania, czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie doszło do złożenia oferty z rażąco niską ceną. Ustalenie, czy cena oferty jest rażąco niska, ma istotne znaczenie z punktu widzenia interesów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX