Stahl Małgorzata, Zarzut naruszenia Konstytucji i przepisów ustaw ustanawiających zasadę wolności gospodarczej jako podstawa legitymacji skargowej do wniesienia skargi na uchwałę sejmiku. Glosa do postanowienia NSA z dnia 5 grudnia 2018 r., II OSK 3297/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/7-8/80
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Zarzut naruszenia Konstytucji i przepisów ustaw ustanawiających zasadę wolności gospodarczej jako podstawa legitymacji skargowej do wniesienia skargi na uchwałę sejmiku. Glosa do postanowienia NSA z dnia 5 grudnia 2018 r., II OSK 3297/18

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, uchwała sejmiku województwa w przedmiocie aktualizacji planu gospodarki odpadami, naruszenie interesu prawnego, skarga do sądu administracyjnego

Ocena glosowanego postanowienia nie jest łatwa, m.in. z uwagi na zbytnią lakoniczność jego uzasadnienia w sytuacji, gdy ani z tego postanowienia, ani ze skargi kasacyjnej nie wynika jasno, czy podstawą materialnoprawną skargi, a następnie skargi kasacyjnej, obok wielu przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , był przepis art. 91 ustawy o samorządzie województwa . Glosowane postanowienie dotyka wielu istotnych kwestii, w tym przede wszystkim sposobu interpretowania, spornego w doktrynie i w orzecznictwie, pojęcia „interes prawny” jako przesłanki legitymacji procesowej, dopuszczalności wywodzenia naruszonego interesu prawnego bezpośrednio z przepisów Konstytucji RP, zaskarżalności uchwał sejmiku województwa lub jego bezczynności w tym zakresie – ale ich nie rozstrzyga. Nasuwa zarazem wiele...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX