Kalinowski Marek, Zaliczki na podatek od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego nieprzeznaczonego na cele napędowe. Glosa do wyroku WSA z dnia 26 kwietnia 2018 r., I SA/Kr 300/18

Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/4/123-129
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Zaliczki na podatek od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego nieprzeznaczonego na cele napędowe. Glosa do wyroku WSA z dnia 26 kwietnia 2018 r., I SA/Kr 300/18

W glosie poddano ocenie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Krakowie z 26.04.2018 r., I SA/Kr 300/18, w którym został wyrażony pogląd, że o uznaniu za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego „przeznaczonego do użycia jako paliwo silnikowe” nie decyduje jego faktyczne przeznaczenie, ale potencjalna możliwość (wynikająca z właściwości wyrobu) użycia do napędu silników spalinowych. Zdaniem autora pogląd ten jest błędny, co jest wynikiem nieuwzględnienia przez sąd dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej . Ponadto sąd nie wziął pod uwagę, że analizowany przez niego przepis art. 103 ust. 5a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jest niezgodny z art. 110 ak. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX