Skąpski Michał, Zakres swobody kształtowania treści porozumienia zawieszającego obowiązywanie aktów zakładowego prawa pracy (art. 9(1) § 1 k.p.). Glosa do wyroku SN z dnia 1 marca 2018 r., I PK 168/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/1/6
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Zakres swobody kształtowania treści porozumienia zawieszającego obowiązywanie aktów zakładowego prawa pracy (art. 9(1) § 1 k.p.). Glosa do wyroku SN z dnia 1 marca 2018 r., I PK 168/17

Słowa kluczowe: prawo pracy, źródła prawa pracy, regulamin wynagradzania, porozumienia zbiorowe, zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy

Wyrok Sądu Najwyższego (SN) z 1.03.2018 r. (I PK 168/17) dotyka bardzo trudnej materii podstaw ustanawiania i zakresu normatywnej treści porozumień zbiorowych opartych na ustawie (art. 9 § 1 oraz art. 91 Kodeksu pracy ). Problem rozstrzygany przez sądy w niniejszym stanie faktycznym nie wymagał zajęcia stanowiska w stosunku do najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących miejsca porozumień zbiorowych w systemie źródeł prawa pracy. Mimo tego SN w uzasadnieniu wyroku – zapewne w reakcji na pisma procesowe stron – podjął te dyskusyjne kwestie, niejako w nawiązaniu do przedmiotu rozstrzyganego sporu. W rezultacie chociaż treść glosowanego wyroku nie budzi wątpliwości, to warto poddać analizie niektóre wątki jego uzasadnienia, gdyż zawarte w nich koncepcje mogą uchodzić za kontrowersyjne.

W niniejszej sprawie spór zaistniał w związku z działaniami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX