Glosy
Opublikowano: OSP 2019/10/102
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Zakres przedmiotowy rozpoznania przez sąd "sprzeciwu od decyzji". Glosa do wyroku WSA z dnia 20 lutego 2018 r., II SA/Bk 940/17

Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne, warunki zabudowy, sprzeciw od decyzji, zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, zakres rozpoznania sprzeciwu

Począwszy od 1.06.2017 r., od decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, tylko nowy środek prawny nazwany przez ustawodawcę „sprzeciwem od decyzji” . W przedstawionym wyroku sąd administracyjny zaprezentował dosyć kontrowersyjne stanowisko na temat zakresu przedmiotowego rozpoznania tego środka zaskarżenia, o którym stanowi ostatni spośród przepisów nowego rozdziału 3a działu III ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , a mianowicie art. 64e p.p.s.a. Z tego powodu zapadłe orzeczenie zasługuje na szerszą uwagę.

Stan faktyczny, jaki stanął u podstaw wydania glosowanego wyroku, był wyjątkowy. Postępowanie o ustalenie warunków zabudowy toczyło się prawie trzy lata. W jego trakcie siedmiokrotnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?