Wróbel Izabela, Zakaz automatycznej odmowy zezwolenia na pobyt ze względu na wcześniejszą karalność w przypadku obywatela państwa trzeciego sprawującego wyłączną opiekę nad małoletnim obywatelem UE. Glosa do wyroku TS z dnia 13 września 2016 r., C-165/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Zakaz automatycznej odmowy zezwolenia na pobyt ze względu na wcześniejszą karalność w przypadku obywatela państwa trzeciego sprawującego wyłączną opiekę nad małoletnim obywatelem UE. Glosa do wyroku TS z dnia 13 września 2016 r., C-165/14

1.Wstęp

Na gruncie prawa Unii Europejskiej (UE) wszelkie prawa przyznane obywatelom państw trzecich przez przepisy dotyczące obywatelstwa UE nie są własnymi prawami tych obywateli, lecz prawami pochodnymi, które przysługują im ze względu na fakt skorzystania przez obywatela UE ze swobody przemieszczania się i pobytu lub konieczność zapewnienia obywatelowi UE takiej możliwości. Pochodne prawo pobytu obywatela państwa trzeciego istnieje zatem tylko w zakresie, w jakim jest ono niezbędne do zapewnienia obywatelowi UE możliwości skutecznego korzystania w szczególności z prawa do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, które to prawo jest najważniejszym prawem związanym ze statusem obywatela UE. Zasada ta znajduje zastosowanie m.in. do będących obywatelami państwa trzeciego rodziców sprawujących wyłączną opiekę nad małoletnimi obywatelami UE. Status obywatela UE jest bowiem podstawowym statusem obywateli państw członkowskich , bez względu na wiek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX