Pacholak Mariola, Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę wobec utraty prawa inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Glosa do wyroku NSA z dnia 5 lipca 2016 r., II OSK 2350/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę wobec utraty prawa inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Glosa do wyroku NSA z dnia 5 lipca 2016 r., II OSK 2350/15

1. W uzasadnieniu wyroku z 5.07.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że inwestor powinien legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie tylko w dniu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz także później, do końca procesu budowlanego. Mając na względzie konstytucyjną zasadę ochrony prawa własności oraz pozostającą z nią w korelacji zasadę wolności budowlanej, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można ignorować utraty tego prawa przez inwestora na dalszych etapach procesu budowlanego. Rozważania zakończył konstatacją, która znalazła odzwierciedlenie w tezie glosowanego wyroku, że „bezsporna w świetle prawa cywilnego utrata przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w czasie prowadzenia robót budowlanych (rozbiórki) daje podstawę do stwierdzenia przez organ architektoniczno-budowlany wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a.”.

2.Pogląd zaprezentowany...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX