Glosy
Opublikowano: OSP 2019/9/85
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Warunki przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ze względu na regułę ne peius z art. 454 § 1 k.p.k. Glosa do uchwały SN z dnia 20 września 2018 r., I KZP 10/18

Słowa kluczowe: postępowanie karne, orzeczenie kasatoryjne, reguły ne peius, rozpoznanie środka odwoławczego, skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego, zakres kontroli odwoławczej

Glosowana uchwała Sądu Najwyższego (SN) zawiera rozstrzygnięcie rozbieżności w kwestii wykładni przepisu art. 437 § 2 zd. drugie w zw. z art. 454 § 1 Kodeksu postępowania karnego , dotyczących stanu zaawansowania postępowania odwoławczego, w którym aktualizuje się podstawa uchylenia przez sąd odwoławczy zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, związana z określoną w drugim z powołanych przepisów regułą ne peius, wykluczającą skazanie przez sąd odwoławczy oskarżonego, który w pierwszej instancji został uniewinniony albo co do którego w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie karne. Rozbieżności te ujawniły się w orzecznictwie najwyższej instancji sądowej w aspekcie zakresu kontroli sprawowanej przez SN w ramach rozpoznania skarg na wyroki sądu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację