Szewc Tomasz, Uwzględnienie skargi powszechnej przez organ jednostki samorządu terytorialnego. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 listopada 2014 r., II OSK 2377/14

Glosy
Opublikowano: OwSS 2016/4/111-115
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Uwzględnienie skargi powszechnej przez organ jednostki samorządu terytorialnego. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 listopada 2014 r., II OSK 2377/14

1. Przepisy prawa samorządowego przewidują możliwość wniesienia do sądu administracyjnego skargi na czynność prawną, czynność faktyczną lub zaniechanie czynności nakazanych prawem naruszające interes prawny lub uprawnienie skarżącego, dotyczące sprawy z zakresu administracji publicznej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu organu jednostki samorządu terytorialnego do usunięcia naruszenia (art. 101 i n. ustawy o samorządzie gminnym , art. 87 i n. ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 90 i n. ustawy o samorządzie województwa ). Uprawnienie to określa się jako skargę powszechną .

Skargę wnosi się w trybie pośrednim, tj. do organu jednostki samorządu terytorialnego, który następnie w ciągu 30 dni przekazuje do sądu administracyjnego skargę, odpowiedź na skargę oraz pozostałe akta sprawy . Jednakże organ ten może skargę uwzględnić we własnym zakresie. Kompetencja ta (zwana autokontrolą) , wynika z art. 54 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . Skorzystanie z niej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX