Glosy
Opublikowano: OSP 2019/9/82
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Ustalenie dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości w przypadku utraty mocy obowiązującej dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Glosa do wyroku SN z dnia 11 maja 2018 r., II CSK 461/17

Słowa kluczowe: prawo rzeczowe, prawo własności, planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wywłaszczenie

I. Glosowane orzeczenie Sądu Najwyższego (SN) zasługuje na uwagę, ponieważ dotyczy istotnej z dogmatycznego i praktycznego punktu widzenia kwestii ustalenia dotychczasowego przeznaczenia terenu w rozumieniu art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sytuacji, w której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ex lege moc obowiązującą, a gmina nie zdążyła uchwalić nowego, przez co doszło do powstania tzw. luki planistycznej. Ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stanowi bowiem podstawę do wystąpienia przeciwko gminie z roszczeniami, o których mowa w art. 36 ust. 1 u.p.z.p.

II. Wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego. W dniu 9.02.1989 r. podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację