Świątek-Rudoman Justyna, Upływ trzech miesięcy nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania jako przesłanka wygaśnięcia umowy o pracę. Glosa do wyroku SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 213/10

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2012/1/97-104
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Upływ trzech miesięcy nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania jako przesłanka wygaśnięcia umowy o pracę. Glosa do wyroku SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 213/10

Cieszyć się należy, że Sąd Najwyższy wydał glosowane orzeczenie i to z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest fakt, że tymczasowe aresztowanie jako przesłanka wygaśnięcia umowy o pracę nie było od dawna poddawane wykładni Sądu Najwyższego. Drugi natomiast dotyczy interpretacji sposobu liczenia upływu trzech miesięcy nieobecności pracownika z powodu zastosowania tego środka zapobiegawczego, co ma z kolei istotne znaczenie w zakresie trwałości stosunku pracy.

Na tle stanu faktycznego przedstawionego w uzasadnieniu wyroku pojawiło się kilka interesujących zagadnień prawnych. Po pierwsze, jak już to zostało zasygnalizowane na wstępie, przedmiotem analizy organu orzekającego było ustalenie reguł liczenia upływu 3 miesięcy nieobecności pracownika spowodowanej tymczasowym aresztowaniem. W związku z tym, Sąd Najwyższy stanął przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, czy w danym przypadku należy zastosować art. 123 k.p.k. czy też art. 112 k.c. w zw. z art. 300k.p. Następnym problemem wymagającym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX