Felcenloben Dariusz, Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Glosa do wyroku WSA z dnia 25 lutego 2015 r., II SA/Ke 45/15

Glosy
Opublikowano: OwSS 2016/3/128-137
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Glosa do wyroku WSA z dnia 25 lutego 2015 r., II SA/Ke 45/15

1. W glosowanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków, orzekł o jej oddaleniu.

Glosowane orzeczenie zapadło na kanwie następującego stanu faktycznego. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, po rozpatrzeniu odwołania jednej ze stron postępowania, utrzymał w mocy decyzję starosty orzekającą o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu, w sprawie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków polegającej na ustaleniu przebiegu granic pomiędzy działką X a działkami sąsiednimi, w oparciu o zgodne oświadczenie woli stron złożone do protokołu ustalenia granic do celów ewidencji gruntów i budynków i załączonego szkicu granicznego, na podstawie dokumentacji geodezyjnej opracowanej przez geodetę uprawnionego, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX