Zimna Tamara, Udostępnienie dokumentacji medycznej małżonkowi zmarłego. Glosa do wyroku WSA z dnia 24 marca 2009 r., VII SA/Wa 2012/08

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2012/1/19-28
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Udostępnienie dokumentacji medycznej małżonkowi zmarłego. Glosa do wyroku WSA z dnia 24 marca 2009 r., VII SA/Wa 2012/08

Przedmiotem rozpoznania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie była skarga świadczeniodawcy (niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej) na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego. Zaskarżona decyzja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia utrzymywała w mocy wydaną wcześniej decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, oddalającą odwołanie wniesione przez tegoż świadczeniodawcę. W wyniku rozpoznania sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę świadczeniodawcy, gdyż nie dopatrzył się ani naruszenia prawa materialnego, ani istotnych wad w przeprowadzonym postępowaniu.

Na tle omawianej sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dokonał wykładni art. 154 ust. 1w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX