Glosy
Opublikowano: OSP 2019/11/104
Autor:

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego w czasie aukcji internetowej. Glosa do wyroku SN z dnia 23 lutego 2018 r., III CSK 384/16

Słowa kluczowe: cywilne prawo, zobowiązania, sprzedaż internetowa, złożenie przez sprzedawcę – przedsiębiorcę oświadczenia woli pod wpływem błędu, uchylenie się od skutków błędu

Glosowany wyrok Sądu Najwyższego (SN) z 23.02.2018 r., III CSK 384/16, został wydany w sprawie z powództwa M.K. przeciwko PHU „P.” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w P. o zapłatę. Powód pierwotnie domagał się zasądzenia od tego pozwanego kwoty 1.000 zł, a następnie pismem z 19.05.2015 r. rozszerzył powództwo i wniósł o zasądzenie od niego dodatkowo kwoty 53.412,01 zł, tj. w sumie 54.287,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 15.01.2010 r.

W tezie tego orzeczenia SN uznał, że strona może uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu w czasie aukcji internetowej (art. 84 w związku z art. 88 Kodeksu cywilnego ). Z poglądem tym należy się zgodzić. Pewne kwestie poruszone w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku wymagają jednak poszerzenia rozważań. Ponadto, i co...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację