Różowicz Konrad, Temporalny zakres wykluczenia wykonawcy za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Glosa do wyroku TS z dnia 24 października 2018 r., C-124/17

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Temporalny zakres wykluczenia wykonawcy za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Glosa do wyroku TS z dnia 24 października 2018 r., C-124/17

Trybunał Sprawiedliwości - dalej TS - w wyroku z 24.10.2018 r., C-124/17 , dokonał interpretacji pojęcia „odnośnego zdarzenia” użytego w art. 57 ust. 7 dyrektywy 2014/24/UE, którego odpowiednikiem w krajowych regulacjach prawnych jest „zdarzenie będące podstawą wykluczenia” (art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy z 29.01.2002 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) - dalej p.z.p.) . Zważając na okoliczność, że przytoczone pojęcia dookreślają moment rozpoczynający bieg okresu podlegania przez wykonawcę wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień publicznych, należy uznać, iż TS wydanym orzeczeniem doprecyzował ramy temporalne przesłanki eliminacyjnej odwołującej się do porozumień antykonkurencyjnych (zawartej w art. 57 ust. 4 lit. d ).

Zarówno TS w wydanym orzeczeniu, jak i Rzecznik Generalny w swojej opinii uznali, że zgodnie z art. 57 ust. 7dyrektywy 2014/24/UE trzyletni okres podlegania przez wykonawcę wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień publicznych należy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX