Jakubowski Aleksander, Szkolnictwo wyższe – stypendium rektora dla najlepszych studentów - uprawnienie studenta do ubiegania się o przyznanie stypendium. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 sierpnia 2014 r., I OSK 959/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2015/1/10
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Szkolnictwo wyższe – stypendium rektora dla najlepszych studentów - uprawnienie studenta do ubiegania się o przyznanie stypendium. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 sierpnia 2014 r., I OSK 959/14

Glosowane orzeczenie porusza problem kryteriów przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pojawiły się w tej materii dwa poglądy. Według pierwszego uczelnia wyższa może swobodnie wybrać, które z ustawowych przesłanek przyznawania rzeczonego stypendium ujmie w swoim regulaminie pomocy materialnej dla studentów. Zgodnie z przeciwnym stanowiskiem musi ona uwzględnić wszystkie z przywołanych w ustawie kryteriów, a zatem spełnienie któregokolwiek (choćby pojedynczego) z nich przez studenta uprawnia go do ubiegania się o stypendium rektora. NSA opowiedział się za drugim ze wskazanych poglądów . Z uwagi na znaczenie wyroku dla systemu pomocy finansowej studentom , jak również dla ustalenia relacji między prawem wewnątrzuczelnianym a powszechnie obowiązującym - w kontekście autonomii szkolnictwa wyższego - judykat ten zasługuje na pogłębioną analizę.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów reguluje w zarysie art. 181 ust. 1ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX