Chmielewski Jan, Szkolnictwo wyższe - decyzja o nadaniu tytułu inżyniera - uzyskanie świadectwa dojrzałości w wyniku czynu zabronionego - wznowienie postępowania. Glosa do wyroku WSA z dnia 26 listopada 2009 r., VIII SA/Wa 449/09

Glosy
Opublikowano: OSP 2012/2/14
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Szkolnictwo wyższe - decyzja o nadaniu tytułu inżyniera - uzyskanie świadectwa dojrzałości w wyniku czynu zabronionego - wznowienie postępowania. Glosa do wyroku WSA z dnia 26 listopada 2009 r., VIII SA/Wa 449/09

Powyższe orzeczenie WSA dotyczy problematyki decyzji administracyjnych w szkolnictwie wyższym oraz ich weryfikacji w trybie postępowania wznowieniowego.

Punkt wyjścia analizy wyroku stanowi decyzja wydziałowej komisji rekrutacyjnej uczelni wyższej wydana w czasie obowiązywania ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym . W myśl art. 140 ust. 1 tej ustawy „do studiowania w uczelni, z wyłączeniem studiów typu otwartego, może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości (...)". Utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych nie pozostawia wątpliwości, iż postępowanie rekrutacyjne jest postępowaniem administracyjnym, zaś rozstrzygnięcie w sprawie włączenia w poczet użytkowników zakładu administracyjnego, jakim jest szkoła wyższa, należy uznać za decyzję administracyjną wydaną w trybie określonym w k.p.a. . Pogląd ten zaakceptowany przez doktrynę prawa administracyjnego znalazł swoje odzwierciedlenie nie tylko w postanowieniach ustawy o szkolnictwie wyższym

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX