Podgórska-Rakiel Ewa, Sytuacja finansowa pracodawcy a jej ocena sądowa. Glosa do wyroku SN z dnia 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2011/4/153-159
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Sytuacja finansowa pracodawcy a jej ocena sądowa. Glosa do wyroku SN z dnia 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05

Glosowane orzeczenie skłania do polemiki z powodu użytego w uzasadnieniu przez SN stwierdzenia, że sytuacja finansowa pracodawcy (w domyśle zła) jest przesłanką na tyle ogólną, że jej ocena dokonana przez partnerów społecznych nie powinna podlegać kontroli sądu. SN odniósł się także do kwestii obowiązywania u pracodawcy regulaminu premiowania w tym jego charakteru prawnego, jednakże problematyka ta pozostanie poza zakresem niniejszych rozważań, gdyż nie budzi wątpliwości.

Stan faktyczny glosowanego orzeczenia można w skrócie przedstawić następująco. Powód Bernard P. wniósł przeciwko L. Zakładom Przemysłu Spirytusowego „P” SA powództwo o premię. U pozwanej obowiązywał regulamin premiowania, który nie był ani integralną częścią układu zbiorowego czy regulaminu wynagradzania, ani załącznikiem do tych aktów. Miał on byt samodzielny. Pozwana nie była zobowiązana do wydania regulaminu premiowania, jednak taki regulamin został wydany. Wynagrodzenie pracowników było uregulowane jednocześnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX