Wróbel Izabela, Swoboda przemieszczania się beneficjenta ochrony uzupełniającej korzystającego z pomocy społecznej. Glosa do wyroku TS z dnia 1 marca 2016 r., C-443/14 i C-444/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Swoboda przemieszczania się beneficjenta ochrony uzupełniającej korzystającego z pomocy społecznej. Glosa do wyroku TS z dnia 1 marca 2016 r., C-443/14 i C-444/14

1.Wstęp

Jak stanowi art. 78 ust. 1 zdanie pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47) – dalej jako TFUE, Unia Europejska (dalej jako UE) rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony tymczasowej, mającą na celu przyznanie odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu ochrony międzynarodowej oraz zapewnienie przestrzegania zasady non-refoulement. W myśl art. 78 ust. 1 zdanie drugie TFUE polityka ta musi być zgodna z Konwencją genewską z dnia 28 lipca 1951 r. (dalej jako konwencja genewska) i Protokołem z dnia 31 stycznia 1967 r. dotyczącymi statusu uchodźców, jak również z innymi odpowiednimi traktatami. Do celów art. 78 ust. 1TFUE Parlament Europejski i Rada miały przyjąć środki dotyczące wspólnego europejskiego systemu azylowego, obejmującego m.in. jednolity status azylu dla obywateli państw trzecich, obowiązujący w całej UE oraz jednolity status ochrony uzupełniającej dla obywateli...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX