Januszkiewicz Krzysztof, Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w świetle ustawy covidowej – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 28 kwietnia 2022 r., III SA/Wr 219/21

Glosy
Opublikowano: ST 2023/5/79-96
Autor:
Rodzaj: glosa

Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w świetle ustawy covidowej – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 28 kwietnia 2022 r., III SA/Wr 219/21

Przedmiotem glosowanego rostrzygnięcia jest dokonana w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 28.04.2022 r., III SA/Wr 219/21, ocena prawna decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J., które podtrzymało decyzję Prezydenta J. w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia o zbyciu zarejestrowanego pojazdu. Autor glosy dokonuje analizy argumentacji dokonanej przez sąd w kontekście tezy zawartej w uzasadnieniu wyroku, że specjalna regulacja przywrócenia terminu, o której mowa w art. 15zzzzzn2 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ma zastosowanie do terminu na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego, który jest terminem prawa materialnego. Tymczasem niejednoznaczność treści przytoczonego przepisu skłania do przekonania, że wymienione stwierdzenie nie jest zasadne. Co więcej, warstwa formalna i materialna analizowanej regulacji covidowej oraz poczyniona na jej tle pewna praktyka orzecznicza stanowią realne zagrożenie dla prawa do rzetelnego procesu administracyjnego, a także rzetelności i sprawności działania administracji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX