Jakubecki Andrzej, Stosowanie art. 174 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia. Glosa do postanowienia SN z dnia 25 maja 2018 r., I CSK 673/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/7-8/69
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Stosowanie art. 174 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia. Glosa do postanowienia SN z dnia 25 maja 2018 r., I CSK 673/17

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, zawieszenie postępowania z powodu śmierci wnioskodawcy, uchylenie orzeczenia po śmierci uczestnika postępowania, postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia

1. Szczegóły stanu faktycznego, na tle które zapadło glosowane postanowienie Sądu Najwyższego (SN), nie dają się precyzyjnie odtworzyć w świetle jego uzasadnienia. Nie jest to wprawdzie konieczne do przedstawienia zagadnienia prawnego, które stało się przedmiotem rozstrzygnięcia przez SN, rzutuje wszakże na rozważania w innych kwestiach rysujących się w sprawie.

Postanowienie SN zostało wydane w postępowaniu nieprocesowym o stwierdzenie zasiedzenia, w którym jako wnioskodawcy występowali W.Ł. oraz T.Ł., a pozostałymi uczestnikami było miasto W. oraz osoba fizyczna P.Ł. W dniu 13.04.2017 r. Sąd Okręgowy, działając jako sąd drugiej instancji, oddalił apelację miasta W., złożoną od wydanego w pierwszej instancji postanowienia Sądu Rejonowego z 17.05.2016 r. Od postanowienia Sądu Okręgowego oddalającego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX