Piątek Wojciech, Skoczylas Andrzej Przemysław, Stopnie naukowe i tytuły naukowe - decyzja rektora w sprawie nabycia uprawnień równoznacznych z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego - sprzeciw. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 lutego 2013 r., I OSK 2430/12

Glosy
Opublikowano: OSP 2014/6/55
Autorzy:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Stopnie naukowe i tytuły naukowe - decyzja rektora w sprawie nabycia uprawnień równoznacznych z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego - sprzeciw. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 lutego 2013 r., I OSK 2430/12

W znacznej liczbie prowadzonych przed sądami administracyjnymi postępowań istotnego znaczenia nabiera prawidłowa wykładnia przepisów procesowych, które odgrywają pierwszorzędną rolę dla treści zapadłego rozstrzygnięcia. Potwierdzeniem tego jest lektura zaprezentowanego wyroku, w którym NSA był zobowiązany do jednoczesnego rozwiązania kilku zagadnień natury procesowej, wzajemnie ze sobą połączonych, wywodzonych z odrębnych regulacji, a mianowicie postępowania administracyjnego, uregulowanego zarówno w k.p.a. , jak i w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz postępowania sądowoadministracyjnego, o którym stanowią przepisy p.p.s.a. . Wszystkie one powstały na tle jednej z form działania administracji publicznej, zwanej w doktrynie „milczeniem administracji", zachodzącej w sytuacji określonej hipotezą powszechnie obowiązującej normy prawnej, w której przejaw woli organu administracji publicznej wyraża się w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX