Mejka Anna, Spór o prawo własności w rozumieniu art. 618 § 1 zd. 1 k.p.c. a odwołanie darowizny. Glosa do uchwały SN z dnia 12 stycznia 2010 r., III CZP 114/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Spór o prawo własności w rozumieniu art. 618 § 1 zd. 1 k.p.c. a odwołanie darowizny. Glosa do uchwały SN z dnia 12 stycznia 2010 r., III CZP 114/09

I.Wstęp

W komentowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy podjął się – już po raz wtóry – analizy pojęcia sporu o prawo własności, do którego odwołuje się przepis art. 618 § 1 kodeksu postępowania cywilnego . Jednak tym razem odniósł się do zagadnienia prawnego związanego z odwołaniem darowizny przez darczyńcę z uwagi na rażącą niewdzięczność obdarowanego. Podstawę prawną tej instytucji stanowi przepis art. 898 kodeksu cywilnego . Ważne (tj. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa) i uzasadnione (tj. znajdujące oparcie w stanie faktycznym danej sprawy) odwołanie darowizny prowadzi bowiem do zmiany osoby właściciela uprzednio darowanego przedmiotu. Z kolei ta okoliczność wpływa bezpośrednio nie tylko na treść sentencji postanowienia orzekającego co do istoty sprawy, ale niejednokrotnie również na samą celowość prowadzenia postępowania działowego (postępowania w przedmiocie zniesienia współwłasności, działu spadku lub podziału majątku wspólnego). Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, iż przedmiot,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX