Olszanowski Jan, Skarga do sądu administracyjnego - obowiązek organu wydania z urzędu postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji - wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji przez sąd administracyjny. Glosa do postanowienia NSA z dnia 20 listopada 2015 r., I OSK 3024/15

Glosy
Opublikowano: OSP 2016/10/93
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Skarga do sądu administracyjnego - obowiązek organu wydania z urzędu postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji - wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji przez sąd administracyjny. Glosa do postanowienia NSA z dnia 20 listopada 2015 r., I OSK 3024/15

Podstawowe zagadnienie, które odegrało decydującą rolę w ocenie zasadności komentowanego orzeczenia, dotyczy dopuszczalności wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji przez sąd pomimo niezastosowania się przez organ administracji publicznej do płynącego z art. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązku wstrzymania wykonania orzeczenia będącego przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej przez organ z chwilą wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Wyrażone w komentowanym postanowieniu stanowisko dotyczące stosunku normy z art. 9 u.g.n. do norm zawartych w art. 61 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zasługuje na aprobatę, skłaniając wszakże do poczynienia dalszych uwag w tym zakresie. Przepis art. 9 u.g.n. wprowadza wyjątek od zasad wykonywania decyzji administracyjnych i wstrzymywania ich wykonania uregulowanych w przepisach ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym przede wszystkim w art. 61 § 1p.p.s.a. Problematyka dotycząca...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX