Chróścielewski Wojciech, Samorząd terytorialny - odmowa pozytywnego załatwienia zgłoszenia o dokonanie wpisu do rejestru związków międzygminnych - skarga do sądu administracyjnego. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 października 2015 r., II OSK 269/15

Glosy
Opublikowano: OSP 2016/7-8/75
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Samorząd terytorialny - odmowa pozytywnego załatwienia zgłoszenia o dokonanie wpisu do rejestru związków międzygminnych - skarga do sądu administracyjnego. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 października 2015 r., II OSK 269/15

1. Odniesienie się do tezy komentowanego wyroku wymaga wcześniejszej analizy co najmniej kilku zagadnień związanych zarówno z prawnymi formami działania administracji i nadzorem nad samorządem terytorialnym, jak i z samym modelem tworzenia prawa, z którym mamy do czynienia w Polsce w ostatnich latach.

2. W art. 3 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w 10 punktach wskazano kategorie aktów i czynności organów administracji publicznej, które można zaskarżyć do sądów administracyjnych. Nie zmienia to faktu, że w dominującym zakresie przedmiotem skarg są określone w punkcie 1 tego artykułu decyzje administracyjne. W literaturze zazwyczaj przez to określenie rozumie się „każdy wydany na podstawie powszechnie obowiązującego przepisu prawa władczy i jednostronny akt organu administracyjnego, rozstrzygający konkretną sprawę i skierowany do indywidualnie oznaczonego adresata, niezwiązanego z organem ani węzłem zależności organizacyjnej, ani też podległości służbowej”

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX