Dąbrowski Paweł, Samorząd gminny - uchwała gminy w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi - skutki uchybienia terminu. Glosa do wyroku NSA z dnia 8 listopada 2011 r., II OSK 1824/11

Glosy
Opublikowano: OSP 2013/5/57
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Samorząd gminny - uchwała gminy w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi - skutki uchybienia terminu. Glosa do wyroku NSA z dnia 8 listopada 2011 r., II OSK 1824/11

Glosowany wyrok dotyka niezwykle ważkiego i zarazem zaniedbanego przez doktrynę zagadnienia - kwalifikacji terminu bądź jako instrukcyjnego, bądź zawitego. Należy zgodzić się z NSA, iż termin na uchwalenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (dalej: programu) ma charakter instrukcyjny, i zarazem przyznać, że nie jest to kwestia jednoznaczna. Wątpliwości na tym tle są wynikiem braku wystarczających wskazówek normatywnych, które mogłyby zostać wykorzystane przy metodzie wykładni językowej (całość regulacyjna zamyka się w stwierdzeniu art. 5a ust. 1 zd. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : „Roczny program jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu"), ale także - a nawet przede wszystkim - braku jasności w teoretycznym podziale na terminy instrukcyjne i zawite. W istocie dorobek w tym zakresie jest dalece...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX