Woźniak Rafał, Rozdzielność majątkowa małżonków a domniemanie istnienia porozumienia - glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27.02.2020 r., VI SA/Wa 884/19

Glosy
Opublikowano: Glosa 2022/3/24-32
Autor:
Rodzaj: glosa

Rozdzielność majątkowa małżonków a domniemanie istnienia porozumienia - glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27.02.2020 r., VI SA/Wa 884/19

Komentowane orzeczenie dotyczy kwestii porozumienia akcjonariuszy pozostających w związku małżeńskim. W glosowanym wyroku sąd opowiedział się za utrwalonym w judykaturze i doktrynie poglądem, zgodnie z którym dla oceny charakteru porozumienia małżonków nie jest istotny przyjęty przez małżonków ustrój majątkowy, ale charakter relacji istniejących między nimi. W konsekwencji sama rozdzielność majątkowa nie może być uznana za obalającą domniemanie istnienia porozumienia, a niezbędne jest tu wykazanie trwałego rozkładu pożycia. Jakkolwiek pogląd wyrażony przez sąd w glosowanym orzeczeniu nie jest przełomowy, to jednak zważywszy, że w ostatnich latach brak było orzeczeń dotyczących porozumienia małżonków, należy uznać glosowany wyrok za cenny i potwierdzający dotychczasową praktykę. Niniejsza glosa jest aprobująca.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX