Tomaszewska Monika, Roszczenia z tytułu wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 13 października 2004 r., II PK 36/04

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2005/4/133-140
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Roszczenia z tytułu wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 13 października 2004 r., II PK 36/04

W dziale czwartym Kodeksu pracy zatytułowanym Obowiązki pracodawcy i pracownika rozdział I zawiera przepisy normujące obowiązki pracodawcy. Dodać należy, iż rozdział ten nie wyczerpuje wszystkich powinności pracodawcy, a jedynie selektywnie wymienia te, które ustawodawca uznał za najistotniejsze. Charakter prawny obowiązków pracodawcy nie jest jednolity. Są wśród nich takie, które ograniczają się do funkcji sugestywnych, są i takie, które jasno precyzują zasady postępowania pracodawcy wobec pracownika, co upoważnia do późniejszego dochodzenia do określonych roszczeń w razie niewykonania nałożonych obowiązków. W tym drugim przypadku można mówić o grupie obowiązków o podstawowym, a nawet bezwzględnym charakterze. O tym, iż są to podstawowe obowiązki pracodawcy (podkr M.T.) świadczy przede wszystkim ranga aktu normatywnego (ustawa - kodeks), w którym ów katalog się znajduje (art. 94-99). Wśród podstawowych i bezwzględnych obowiązków ustawodawca wymienia konieczność wydania świadectwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX