Czarnow Sławomir, Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - odszkodowanie czy sankcja? Glosa do uchwały SN z dnia 11 grudnia 2015 r., III CZP 94/15

Glosy
Opublikowano: OwSS 2017/1/98-105
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - odszkodowanie czy sankcja? Glosa do uchwały SN z dnia 11 grudnia 2015 r., III CZP 94/15

1 Uchwała ma istotne znaczenie praktyczne i wypada zgodzić się z jej treścią. Uchwałę podjęto w stanie prawnym obowiązującym przed 1.01.2016 r., ale zachowuje ona aktualność także po zmianach wprowadzonych ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw .

Wykładnia przyjęta w uchwale jest korzystna dla wierzycieli, ułatwiając dochodzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, określonej w art. 10 ustawy z 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (40 euro przeliczone na złote wg kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne ).

2 Uchwała dotyczyła zagadnienia prawnego przedstawionego do rozpoznania przez sąd okręgowy (II instancji) w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo T. przeciwko J.B., prowadzącemu działalność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX