Michalak Magdalena, Realizowanie inwestycji polegającej na budowie autostrady na terenach Natura 2000. Glosa do wyroku TS z dnia 26 października 2006 r., C-239/04

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa

Realizowanie inwestycji polegającej na budowie autostrady na terenach Natura 2000. Glosa do wyroku TS z dnia 26 października 2006 r., C-239/04

1.Stan faktyczny

W 1997 r. spółce BRISA Auto-Estradas de Portugal została powierzona realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2, łączącej Lizbonę z regionem Algarve. Spółka ta opracowała projekt trasy na odcinku łączącym miejscowości Aljustrel i Castro Verde w taki sposób, że miała ona przebiegać przez zachodnią część Castro Verde. We wrześniu 1999 r. portugalskiemu ministrowi środowiska została przedłożona ocena oddziaływania na środowisko dotycząca wskazanego powyżej projektu trasy (dalej „OOŚ”). W tym samym miesiącu obszar Castro Verde został zaklasyfikowany przez władze portugalskie na podstawie art. 4dyrektywy Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, s. 1, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, s. 98) jako specjalny obszar ochrony (czyli należący do sieci obszarów Natura 2000, zwany dalej „SOO”). W styczniu 2000 r. OOŚ została zatwierdzona i wydano zezwolenie na realizację wskazanego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX