Paczocha Mirosław, Realizacja zadania gminy dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkół publicznych. Glosa do wyroku WSA z dnia 25 sierpnia 2015 r., I SA/Rz 699/15

Glosy
Opublikowano: FK 2016/3/61-74
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Realizacja zadania gminy dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkół publicznych. Glosa do wyroku WSA z dnia 25 sierpnia 2015 r., I SA/Rz 699/15

Jeśli poprzestać na wykładni językowej art. 17 ust. 3 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, to należałoby przyjąć, że gmina jest obowiązana lub uprawniona do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo do zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, gdy dziecko mieszka w obwodzie szkoły. Natomiast, jeśli się weźmie pod uwagę, że rodzicom (opiekunom dzieci) z mocy art. 32 Konstytucji RP w związku z art. 20a ust. 2 oraz art. 20c ust. 7 ustawy o systemie oświaty przysługuje prawo wyboru szkoły, do której ma uczęszczać dziecko i jest to konstatacja gwarantująca równość podmiotów wobec prawa, to należy odrzucić, aby intencją ustawodawcy było uniemożliwienie gminom bezpłatnego dowozu dzieci do szkół, w sytuacji gdy zamieszkują one poza obwodem danej szkoły, albo nawet poza terytorium gminy. Prowadziłoby to bowiem do nieuprawnionego nierównego traktowania ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości wyboru szkoły. W obrębie ustawy o systemie oświaty istniałyby więc przepisy gwarantujące wybór szkoły – art. 20a ust. 2 oraz art. 20c ust. 7, oraz przepisy – art. 17 ust. 3 w zw. z ust. 2, które wskutek wadliwej wykładni różnicowałyby prawa jednostki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX