Ciechorski Jan, Przymusowe przyjęcie do domu pomocy społecznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 26 marca 2015 r., II SA/Bk 40/15

Glosy
Opublikowano: ST 2018/12/88-94
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Przymusowe przyjęcie do domu pomocy społecznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 26 marca 2015 r., II SA/Bk 40/15

Słowa kluczowe: osoba chora psychicznie lub upośledzona umysłowo, przyjęcie bez zgody do domu pomocy społecznej, związanie orzeczeniem sądu opiekuńczego, wykonawczy charakter decyzji administracyjnej

Glosowany wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym. Sąd opiekuńczy orzekł o umieszczeniu skarżącego A.G. bez zgody w domu pomocy społecznej. Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B., działając z upoważnienia prezydenta miasta, wydał decyzję o skierowaniu A.G. poza kolejnością do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychiatrycznie na czas nieokreślony. Następnie, działając z upoważnienia starosty, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B. wydał decyzję o na podstawie art. 106 ust. 1 w zw. z art. 19 pkt 10, art. 59 ust. 2 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej , na mocy której postanowił o jego umieszczeniu w określonym domu pomocy społecznej poza kolejnością. W odwołaniu od tej decyzji do Samorządowego Kolegium...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX