Postulski Kazimierz, Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia. Glosa do uchwały 7 sędziów SN z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia. Glosa do uchwały 7 sędziów SN z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17

Rozbieżne stanowiska co do tego, jakie okoliczności ma brać pod uwagę sąd penitencjarny, decydując w przedmiocie warunkowego zwolnienia, a więc dokonując ustaleń co do istnienia pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej, są wyrażane zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie od początku obowiązywania kodeksu karnego. Chodzi o to, czy wymienione w art. 77 § 1 k.k. warunki, a więc postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary, są jedynymi przesłankami ocenianymi przez sąd penitencjarny przy ustalaniu istnienia tej prognozy, czy też powinny o tym decydować inne jeszcze okoliczności, szczególnie stopień społecznej szkodliwości czynu i potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 53 § 1k.k.), a także związane z popełnieniem przestępstwa, a więc motywacja i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX